Vítejte na stránkách spole?nosti FedEx

CENA A P?EPRAVNí ?AS
SLEDOVAT

Zadejte a? 30 identifika?ních ?ísel zásilek

01
02
03
ODESLAT

Vítejte na novych stránkách fedex.com

Za?něte nyní a za?něte ?et?it

Otev?ít ú?et FedEx

Otev?ete si ú?et FedEx a získejte vyhody.

Vyu?ijte vyhod na?ich slu?eb a ?e?ení navr?enych tak, aby splnily va?e p?epravní po?adavky, a z?i?te si je?tě dnes ú?et FedEx.

Otev?ít ú?et

Více od spole?nosti FedEx

A? u? pot?ebujete importovat, exportovat nebo odeslat vnitrostátně zásilku tě?kou ?i lehkou, urgentně nebo méně urgentně,
m??ete po?ítat s tím, ?e spole?nost FedEx pro vás má spolehlivé ?e?ení.

Za?ít s odesíláním

P?epravní slu?by

Spole?nost FedEx poskytuje ?irokou ?kálu slu?eb za ú?elem uspokojení va?ich pot?eb p?epravy, a to z a do 220 zemí a teritorií po celém světě.

Finále Evropské ligy v Baku

Vyjime?ny ve?er pro Chelsea FC

Gratulujeme vítěz?m, kte?í pozvedli nad hlavy trofej pro vítěze Evropské ligy UEFA po fantastickém finálovém zápase, ktery se konal 29. května v Baku.

Celní ú?ad

Usnadnění celních proces?

Získejte informace o v?ech nástrojích, které spole?nost FedEx poskytuje pro p?eshrani?ní p?epravu. Vytvo?te a nalezněte mezinárodní dokumenty, získejte odhady cel a daní, vyhledávejte profily zemí a teritorií, harmonizované kódy a dal?í.