Vitajte vo FedEx

ZISTI? PREPRAVNY ?AS
SLEDOVA?

M??ete zada? a? 30 sledovacích ?ísel FedEx

01
02
03
POSLA?

FedEx Express a TNT

Spájame vás s novymi mo?nos?ami.
?

Zistite viac o na?ej integrácii ?
FedEx and TNT employees smiling at each other

Upravená pod?a va?ich potrieb

Vychutnajte si novú jednoduch?iu a efektívnej?iu fedex.com.

Pozrie? novinky

Viac od spolo?nosti FedEx

?i u? posielate exportné alebo importné zásielky, ?ahké alebo ?a?ké, viac ?i menej urgentné,
FedEx má pre vás rie?enie, na ktoré sa m??ete spo?ahnú?.

Za?nite posiela?

Prepravné slu?by

FedEx ponúka ?iroké portfólio slu?ieb, ktoré sp?ňajú va?e prepravné potreby do a z viac ne? 220 krajín a teritórií po celom svete.

Finále UEFA v Baku

ú?asná noc pre FC Chelsea

Gratulujeme ví?azom, ktorí 29. mája 2019 zdvihli nad hlavy trofej európskej ligy UEFA po fantastickom finále v Baku.

Colné konanie

Jednoduch?ie cez colnicu

Spoznajte v?etky nástroje FedEx, vytvorené pre medzinárodné posielanie. Vyh?adajte a pripravte si v?etky medzinárodné dokumenty, odhadnite clo a dane, zistite si harmonizované kódy a ove?a viac.