Teslimat yap?yoruz

TESL?MAT SüRES? ??REN
TAK?P ET

30 adede kadar FedEx g?nderi takip numaras? girin

01
02
03
G?NDER
Posta Kodu, ?ehir veya Eyalet -->

Ge?ici Fiyat Artt?r?m?

??inde bulundu?umuz süre? boyunca mü?terilerimize mümkün olan en iyi hizmeti sa?lamaya devam edebilmemiz ad?na, 20 Nisan itibar?yla bir sonraki duyuruya kadar tüm uluslararas? FedEx Express ve TNT g?nderilerine ge?ici ek ücret uyguluyoruz.

Siz ve mü?terileriniz en ?ok ihtiya? duydu?unda

COVID-19'un yay?lmas?n? durdurmaya y?nelik dünya genelinde yap?lan ?al??malar bir gecede dünyay? ve i? yapma ?eklinizi de?i?tirdi. Siz ve mü?terileriniz en ?ok ihtiya? duydu?unda i?letmenize yard?mc? olmak i?in buraday?z.

Teslimat

G?nderi Hizmetleri

FedEx, g?nderi ihtiya?lar?n?z? kar??lamak i?in dünya ?ap?nda 220'den fazla ülkeye ve b?lgeye geni? yelpazede hizmet sunmaktad?r.

FedEx U?a??

COVID-19 ile ilgili hizmet haberleri

Koronavirüsle ilgili tüm yeni hizmet etkileri hakk?ndaki güncellemeler i?in ba?lant?da kal?n.

Paket

Kolayla?t?r?lm?? Gümrük

FedEx'in uluslararas? g?nderiler i?in sundu?u tüm ara?lar hakk?nda bilgi al?n. Uluslararas? belgeler haz?rlay?n, gümrük vergisi, masraflar, GT?P kodlar? ve daha fazlas? hakk?nda bilgi al?n